สำนักงานสอศ.พัฒนาการหลักสูตรรองรับอุตสาหกรรมรถ EV

สำนักงานสอศ.พัฒนาการหลักสูตรรองรับอุตสาหกรรมรถ EV

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายกฤษฏา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผู้บริหารสถานประกอบการ 38 แห่ง ผู้บริหารและผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วม

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ปัจจุบันภาครัฐให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่สังคมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกในตลาดยานยนต์และช่วยลดมลพิษในอากาศในระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู และพัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้มีความพร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย

โดยสำรวจความต้องการแรงงานของตลาด และวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้เพียงพอและมีทักษะสมรรถนะที่จำเป็น พร้อมปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ สอดรับกับความต้องการนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ด้านรถยนต์Electric Vehicle (EV) จำนวนมากของกระทรวงอุตสาหกรรม ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ในอนาคต

สำนักงานสอศ.พัฒนาการหลักสูตรรองรับอุตสาหกรรมรถ EV

ด้านว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวว่า พิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้ เป็นการผนึกกำลังระหว่าง สอศ. กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและสถานประกอบการทั้ง 38 แห่ง

โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ที่สนับสนุนให้สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ซึ่งสอศ. ตั้งเป้าหมายผลิตบุคลากรในระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยคำนึงถึงคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในยุคปัจจุบัน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ southvanislebnb.com

แทงบอล

Releated